سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمانه عبدویس – کارشناس ارشد سازمان آب و برق خوزستان
علی محمد آخوندعلی – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تغییرات مرفولوژیکی در رودخانه ها پدیده ای غیر قابل اجتناب می باشد . این تغییرات در طول سالیان و بتدریج بـر اثـر عوامل طبیعی و یا بصورت ناگهانی و تشدید شونده بر اثر دخالتهای بشری رخ می دهند . تغییرات مورفولوژیکی عمـدتاً به دو صورت کلی تخریب کناره و بستر و یا رسوبگذاری در آنها رخ می دهد که بیانگر روند فرسایش و یـا رسـوبگذاری در رودخانه است . در این تحقیق با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS اقـدام بـه شـبیه سـازی جریـان و رسـم نیمرخهای تراز آب در سیلاب های با دوره بازگشتهای ۲ تا ۰۰۲ ساله گردید . نتایج نشان داد تحت تاثیر رسـوبگذاری در بازه رودخانه ای میان ایستگاه اهوا ز – فارسیات تراز پروفیل آب در دبی های با دوره بازگشتهای مختلف نسبت به گذشته افزایش یافته است . این موضوع نشان دهنده کاهش ظرفیت آبگذری در رودخانه می باشد . در نتیجه با بالا آمدن رقـوم سطح آب در هر سال برای سیل با دوره بازگشت یکسان پهنه سیلابی اطراف رودخانه وسیعتر می گـردد کـه تهدیـدی جدی برای ساکنین در اطراف رودخانه خصوصاً در منطقه عمومی اهوازمی باشد .