سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محرم شاملی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات مهندسی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی مرکز تح
محمد علیپور – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات مهندسی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی مرکز تح
عیسی صابر – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات مهندسی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی مرکز تح

چکیده:

میزان ناهمواری جاده مشخصه ای برای آشفتگی و تعیین کنندة عمر جاده و کیفیت سواری می باشد . حرکت عمـودی خودروها در اثر سطوح ناهموار جاده ها و تلرانس این حرکات نیز از عوامل مهم در تعیین کیفیت سوا ری احساس شده می باشد . شبیه سازی زمانی ارتعاشات خودرو به پروفیلهای ورودی سـطح جـاده نیازمنـد اسـت . چنـین ورودیهـایی را می توان بطور مستقیم از اندازه گیریهای ناهمواری سطح جاده که در تـست خـودرو اسـتفاده مـی شـوند بدسـت آورد . هنگامی که چنین اندازه گیریهایی در دسترس نیستند، پروفیلهای شبه تـصادفی را مـی تـوان چنـان تولیـد کـرد کـه
مشخصه چگالی طیفی آنها مطابق با نوع جاده موردنظر باشد . در این مطالعه مبنای شبیه سـازیهای تـصادفی پروفیـل جاده ها تشریح و سپس پروفیلهای انواع کیفی جاده های مختلف مطابق با استاندارد جهانی ISO بصورت فرکانـسی و زمانی ( و یا مکانی ) شبیه سازی شده است . کدهای لازم در محیط نرم افزار Matlab نوشته شـده انـد و قابلیـت تولیـد مصنوعی پروفیل انواع جاده ها را دارند .