سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی احمدی مروست – پژوهشگاه صنعت نفت،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سعید زرین پاشنه – پژوهشگاه صنعت نفت، تهران
مرتضی سهرابی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
غلامرضا باغمیشه – پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

در این مقاله شبیه سازی راکتور بستر ثابت تبدیل گاز سنتز به بنزین مورد بررسی قرار گرفته اس ت. این راکتور بصورت مبدل پوسته و لوله م یباشد که کاتالیست در داخل این لول هها قرار داشته و بوسیله آب فشار بالای در حال جوش، پوسته خنک می شود. برای مدلسازی و شبیه سازی راکتور، موازنه جرم، انرژی و مومنتوم بصورت معادلات دیفرانسیل غیر خطی (پارهای برای شبیه سازی دو بعدی) برای توده سیال نوشته و حل شدن د. شبیه سازی در دو مدل یک بعدی و دو بعدی با استفاده از سینتیک کاتالیست ۵ Fe – HZSMانجام شده است و نتایجحاصل از شبیه سازی با نتایج حاصل از پایلوت مقایسه شد . مقایسه نشان داد نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج پایلوت همخوانی خوبی داشتند . در این مقاله تاثیر انواع پارامت رهای عملیاتی مختلف بر روی عملکرد راکتور از قبیل نسبت هیدروژن به منواکسید کربن، دمای خوراک ورودی، فشار عملیا تی راکتور و دمای پوسته مورد بررسی قرار گرفتن د. مقایسه میزان تبدیل و مسایل پایداری حرارتی راکتور (فرار دما) در دو مدل نشان داد که شبیه سازی دقیق راکتور الزاما بایستی بصورت دو بعدی انجام شود و شبیه سازی یک بعدی در پیش بینی مسایل حرارتی راکتور نتایج غیر قابل اعتمادی دارد. همچنین مدلسازی و شبیه سازی رفتار دانه کاتالیستی بصورت منفرد برای تعیین میزان مقاومت نفوذی انجام شده است.