سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ستار علینقی بهبهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه‌های آبی، دانشگاه شیراز، شیراز
سیدمحمدعلی زمردیان – استادیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز

چکیده:

تاکنون مدل‌های زیادی جهت تشریح فرآیند پیچیدة شکست سدهای خاکی پیشنهاد شده است. از جملة این مدل‌ها، مدل BREACH می‌باشد. این مدل بر مبنای روابط فرسایش، قوانیـن هیـدرولیـک، انتقـال رسوب و مکـانیـک خاک پایـه‌گـذاری شده است. لیکن پیچیدگی و مشکلات ناشی از جمع‌آوری داده‌ها در استفاده از مدل‌های موجود، باعث استفاده از روش‌های نوین دیگری گردیده شده است.در این تحقیق یک رهیافت شبیه‌سازی شبکه عصبی مصنوعی ( ANN ) برای پیش‌بینی دبی خروجی ماکزیمم شکست سدهای خاکی و زمان شکست با مدل ریاضی BREACH ارائه گردیده شده است. برای این کار از ۱۱۵ داده سد شکسته شده با استفاده از مدل ریاضی BREACH، استفاده شده و بهترین ساختار حاصله بدست آمده برای دبی خروجی ماکزیمم ساختاری با ۸ نرون در لایه اول، ۳ نرون در لایه میانی و ۱ نرون در لایه خروجی یعنی ساختار۱-۳-۸ با ضریب همبستگی برای آموزش و آزمون به ترتیب ۹۹۲/۰ و ۹۰۹/۰ و برای زمان شکست ساختاری با ۷ نرون در لایه اول، ۱ نرون در لایه میانی و ۱ نرون در لایه خروجی یعنی ساختار ۱-۱-۷ با ضریب همبستگی برای آموزش و آزمون به ترتیب ۹۹۳/۰ و ۸۸۴/۰ حاصل گردید.