سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا تیمورتاش – استادیار گروه مهندسی مکانیک – دانشگاه فردوسی مشهد، کمیته تحقیقات ش
محمدرضا مه پیکر – دانشیار گروه مهندسی مکانیک – دانشگاه فردوسی مشهد، کمیته تحقیقات شر
کامران حداد – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی، کمیته تحقیقات شرکت مدیریت تولید ن

چکیده:

به منظور شبیه سازی شوک های آئرودینامیکی در جریـان گـذر صوتی تراکم پذیر از بین پره های توربین، کـه موجـب تلفـات ترمودینامیکی می شوند؛ حل عددی معادلات دو بعدی اویلر به روش حجم محدود و زمان پیمایشی جیمسون با فرمول بنـدی مرکز سلولی انجام شده اسـت؛ تلفـات در قالـ ب افـت فشـار سکون در مسیر جریان آدیاباتیک به نمایش در آمده اند . در این مقاله توجه خاصی به رفتار مرزهای پریودیک در پائین دسـت لبــة فــرار وجــود ناپیوســتگی هــای ناشــی از شــوک هــای آئرودینامیکی مبذول شده، به این جهـت از یـک شـبکة قابـل تطبیق با خطوط جریان که در هر تکرار از حل در پائین دست لبة فرار جا به جا و با خطوط جریان جدیـد تنظـیم مـی شـود استفاده گردیده است . در انتها شـبکة نهـایی کـه مبـین میـدان واقعی جریان می باشد ارائه و نتایج حاصله با اطلاعات تجربی موجود مقایسه شده اند .