سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد فروتن – استادیار دانشگاه رازی , دانشکده فنی و مهندسی , گروه مکانیک
سعید پورحمیدی – کارشناس ارشد دانشگاه رازی , دانشکده فنی و مهندسی , گروه مکانیک

چکیده:

در این تحل یل ماده به صورت صلب – پلاسـت یک و ناهمـسانگرد نرمـال فـرض شـده و فرمولبنـد ی مـساله براسـاس کرنشهای ز یاد صورت گرفته و از اثرات خمش صرفنظرشده است . شبکه بند ی سطح ورق بـا المانهـا ی چهـار ضـلع ی چهارگرهی انجام گرفته و برا ی انتگرال گ یری از گوس چهار نقطه استفاده شده اسـت . بـرا ی بدسـت آوردن معادلـه سختی المانها از قانون کار مجاز ی استفاده شده است . برای فرمولبند ی مساله از کرنش ها ی محـدود اسـتفاده شـده است . معادلات سختی که غیر خطی هستند توسط روش نیوتن رافسون به دسته معادلات خطی تبدیل و برای حـل
آنها از روش حذفی گوس استفاده شده است . تغییر مکان سمبه به صورت مرحله ای وارد شده و تغییر شکل ورق به صورت پیش بینی تغییر مکان گره ها در هر مرحله مشخص گردیده است