سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اکبر صفرزاده – دانشجوی دکتری عمران هیدرولیک دانشگاه تربیت مدرس
سید علی اکبر صالحی نیشابوری – دانشیار سازه های هیدرولیکی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این تحقیق، الگوی آشفته در یک فلوم قوسی با زاویه مرکزی ۱۸۰ درجه با نسبت انحنا Rc/B = 4.33 به صورت سه بعدی مدلسازی عددی شده است. معادلات ناوبر استوکس به صورت کامل بکار رفته و از مدل آشفتگی k-ε استاندارد جهت مدلسازی تنش های رینولدز و بستن سیستم معادلات حاکم استفاده شده است. حل معادلات به روش حجم محدود صورت گرفته و جهت صحت سنجی نتایج حاصل از مدل عددی، از نتایج آزمایشگاهی موجود استفاده شده است. مقایسه نتایج حاصله نشان می دهد که نتایج حاصل از مدل عددی، انطباق بسیار خوبی با نتایج آزمایشگاهی داشته و مدل مزبور توانائی پیش بینی میدان سرعت اصلی و نیز جریان های ثانویه را داراست. مدل آشفتگی استفاده شده، در پیش بینی جریان ثانویه دوم در خروجی ثوس ناتوان است.