سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد فرامرز – گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
سیدعلی ایوب زاده – گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
کرورش محمدی – گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این تحقیقنحوه انتقال و انتشار مواد آلوده کننده با تلفیق روشهای پیش بینی هیدرولیک جریان در مقاطع مرکب و معادله یک بعدی انتقال-انتشارمواد آلوده کننده مورد نطالعه قرار گرفته است. با استفاده از مدل دو بعدی شیونو-نایت پارامترهای هیدرولیکی جریان ر رودخانه فرضی آکرز تعیین شده و این پارامترها را در معادله یک بعدی انتقال آلودگی بکار برده و تغییرات غلظت مواد آلوده کننده وارد شده به رودخانه بصورت مکانی و زمانی تعیین گردید. مدل ریاضی مربوط به انتشار آلودگی توسعه داده شد و محط فرترن کد مربوطه تحت عنوان POLLUTE1 تدوین شد.نتایج حاصل نشان می دهد در صورتی که اثر متقابل جریان و نتیجتا کاهش ضریب انتشار طولی مواد آلوده ننده با غلظت معین در زمان طولانی تری به نقطه معینی از کانال رسیده و در زمان معین فاصله بیشتری از محل انتشار را طی می کند.