سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد طیبی رهنی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
محمدرضا سلیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف
روزبه فرهادی آذر – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف
مهدی رمضانی زاده – استادیار، دانشگاه هوایی شهید ستاری

چکیده:

در این تحقیق‌، مسئله اندرکنش جت و جریان عرضی توسط یک ردیف جت با مقطع مربعی که به صورت عمود وارد جریان عرضی می‌شود به صورت عددی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای شبیه‌سازی جریان از متد حجم محدود و الگوریتم سیمپل (SIMPLE) روی یک شبکه‌ی جابجا شده (Staggered) با سازمان و غیر یکنواخت استفاده شده است. اثرات آشفتگی جریان توسط مدل آشفتگی چهار معادله‌ای v2 f – k ، مدل‌های دومعادله‌ای k –استاندارد و انتقال تنش‌های برشی (SST) لحاظ شده است. نسبت سرعت جت به جریان عرضی و عدد رینولدز جت به ترتیب ۵/۰ و ۴۷۰۰ در نظر گرفته شده است. نتایج شبیه‌سازی جریان توسط این سه مدل برای مولفه‌های افقی و عرضی سرعت و انرژی جنبشی آشفتگی با نتایج تجربی آجرش (Ajersch) و همکارانش (۱۹۹۵) مقایسه شده است. این نتایج برتری کامل مدل v2 f – kرا در شبیه‌‌سازی ساختارهای گردابه‌ای موجود در این جریان نسبت به مدل‌های دو معادله‌ای استفاده شده در این تحقیق نشان می‌دهد.