سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزاد بازدیدی تهرانی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی مکانیک
حسن مصلحی شاد – کارشناس ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی مکانیک
مهران رجبی – دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی مکانیک
مهدی جهرمی – کارشناس ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در توربینهای گاز مدرن، دمای گاز های در محفظه احتراق بسیار بالاتر از دمای ذوب مواد مورد استفاده در ساخت جـداره لاینر می باشد . لذا نیاز به یک سیستم خنک کاری مؤثر جهت حفاظت از دیوارة محفظه احتـراق بـسیار ضـروری اسـت . در مقاله حاضر به تحلیل عددی میدان جریان و دما در روش خنک کاری لایه ایFilm Cooling تحت شرایط سه بعدی و آشفته با استفاده از نرم افزار فلوئنت پرداخته شده است . تاثیر نسبت دمش و نسبت شار ممنتوم بر اثربخش ی خنک کاری لایه ای در حالت تزر یق از طر یق یک رد یف سوراخ ، مورد بررس ی قرار گرفته و مقادیر بهینـه نـسبت دمـش و نـسبت شـار ممنتوم بدست آمده است . نتایج تحقیق حاضر در حالت نسبت دمش یک، با نتایج تجربی موجود مقایسه شـده اسـت کـه تطابق قابل قبولی را نشان می دهد .