سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا فروزان – استادیار، مهندسی مکانیک
احمد کرمانپور – دانشیار، مهندسی مواد
فرنوش فروزان – کارشناسی ارشد، مهندسی مواد
علی هدایتی – کارشناسی ارشد، مهندسی مواد

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از تحلیل اجزاء محدود، مدلی عددی برای شبیه سازی فرایند سرد شدن پیوسته لوله های درز جوش مستقیم فولاد X70توسعه داده شده است که با استفاده از آن میتوان تاریخچه دمایی و سینتیک دگرگونی فازیهای فازی در کل فرایند جوشکاری قوسی زیر پودری (SAW) تا رسیدن مجدد به دمای محیط را پیشبینی نمود تحلیلهای حرارتی با در نظر گرفتن تغییرات خواص ترموفیزیکی با دما و نیز با نوع و کسر حجمی فازهای مختلف انجام شده است. دگرگونی فازی نفوذی فازها برای فرایند غیر همدمای جوشکاری طبق قانون جمع پذیری (Additivity rule) از طریق تقسیم کردن منحنی سرد شدن آن به پله های همدمای کوچک و منطبق کردن آن روی دیاگرام (TTT) مربوط به فولاد مذکور انجام گرفته است. همچنین با استفاده از این روش، امکان به کار بردن مدل (JMAK) برای مدلسازی رشد آن فاز نیز فراهم میآید. نتایج به دست آمده نشان دهنده یک روند منطقی و قابل تفسیر است که با نتایج متالوگرافی نمونه ها نیزتوافق خوبی را نشان میدهد