سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عباسعلی علی اکبری بیدختی – گروه فیزیک فضا، موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران
سرمد قادر – گروه فیزیک فضا، موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران
معصومه شاهسواری – گروه فیزیک فضا، موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

در تحقیق حاضر شبیه سازی عد دی تولید امواج گرانی درونی در محیط چینه بندی با اعمال واداشت به معادله شناوری و به صورت کاملا غیرخطی و غیر مانا در دو קֱ بعد انجام شده است . در حل عددی از معادله تاوایی ، پیوستگی و چگالی در دو بعد همراه با به کارگیری تقریب بوزینسک استفاده شده است و معادلات بر حسب متغیرهای پیش یابی تاوایی و چگالی و تابع جریان مورد استفاده قرار می گیرند . هندسه مورد اسـتفاده بـرای شـبیه سـازی یـک ناحیـه مستطیل شکل در مختصات دکارتی است، برای ناحیه مذکور در راستای افقی از شرط مرزی دوره ای و در مـرز بـالایی و پـایینی از شـرط لغـزش آزاد استفاده می شود . همچنین برای حل معادلات نیاز به شرایط اولیه مناسب است که در این مقاله شاره در ابتدا در حالت سکون فرض می شود و پس از آن جمله واداشتی حرکت در هر زمان به معادله شناوری افزوده می شود . برای گسسته سازی مکانی معادلات روش تفاضل محدود مرتبه دوم مرکزی به کار گرفته شده و گسسته سازی زمانی با استفاده از روش لیپ فراگ به انجام می رسد . نتایج عددی برای بررسی میدان امواج درونی غیر هیدروستاتیک ایجـاد شده، ارائه می شود . به علاوه جهت بررسی صحت جواب های به دست آمده نتایج حاصل از این تحقیق بـا نتـایج آزمایـشگاهی کارهـای قب لـی مقایـسه می گردد