سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابوالفضل اسنقی – کارشناس ارشد آزمایشگاه دریا دانشگاه صنعتی شریف
ابراهیم جهانبخش – کارشناسی ارشد، ازمایشگاه دریا دانشگاه صنعتی شریف
صفا همیانی – کارشناس پژوهشکده مهام
محمدسعید سیف – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله شبیه سازی عددی کاویتاسیون در حالت غیردائم به کمک روش حجم محدود در داخل یک کانال دو بعدی مورد بررسی قرار گرفته است. شرایط تاثیرگذار برروی شروع و گسترش فاز بخار در جریان مورد مطالعه قرار گرفته است. به کمک مدل تعادلی همگن و استفاده از تعریف مایع معادلات ناویر استوکس و پیوستگی برای سیال موثر حل شده اند. به منظور مدلسازی تغییر فاز معادله کسر حجمی مایع به همراه عبارتهای مناسب برای مدلسازی تغییر فاز با سایر معادلات کوپل گردیده است. تغییر فاز صورت گرفته بین فازهای مایع و بخار به کمک عبارتهای بیان شده توسط کانز در معادله انتقال کسر حجمی اعمال شده است مدل کاویتاسیون به کارگرفته شده توانایی مدلسازی کاویتاسیون و اثرات آن بر جریان پیرامون خود را در طیف گستره ای از اعداد رینولدز را داراست. به کمک معادله بکارگرفته شده شکل گیری و گسترش کاویتاسیون در یک کانال دو بعدی به همراه یک مورد بررسی قرار گرفته است.