سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی مرادی کوپائی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی مکانیک
احمد سوهانکار – دانشیار دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این تحقیق جریان آرام، تراکم‌ناپذیر و غیردائم حول دو سیلندر هم اندازه با مقطع مربعی و آرایش پهلو به پهلو در جریان آزاد به روش عددی بررسی شده است. محدوده اعداد رینولدز مورد بررسی (بر اساس بعد سیلندرها) بین ۴۰ تا ۲۰۰ و فاصله بین سیلندری (GI) کمتر از ۵ می‌باشد. در کار حاضر پارامترهای مختلف جریان از قبیل ضرایب لیفت و درگ متوسط، عدد استروهال و سرعت افقی در خط مرکزی افقی دو سیلندر تعیین و با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد که: الف) نیروی جاذب بین سیلندرها در اعداد رینولدز ۱۷۵ و ۲۰۰ به ترتیب در محدوده فاصله بین سیلندری ۵-۳ و ۵-۲ و نیروی دافع بین سیلندرها در خارج محدوده مورد اشاره رخ می‌دهد. ب) افزایش عدد رینولدز و فاصله بین سیلندری هر دو موجب کاهش نیروی لیفت و درگ وارد بر سیلندرها می‌شود. ج) با تغییر فاصله بین سیلندری شش الگوی ویک همانندی غیر همفاز، هماهنگ همفاز، نیم وارو، شکسته، تک جسمی و دائم در جریان دیده می‌شود.