سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کاظم هجران فر – استادیار، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده هوا و فضا
فریدون ثابت قدم – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده هوا و فضا
سیدامین غفاری – کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری

چکیده:

در این تحقیق ، شبیه سازی عددی میدان جریان تراکم ناپذ یر در محدوده اعداد ر ینولدز مختلف با استفاد ه از روش تراکم پذیری مصنوعی انجام شده است . برای این منظور، معادلات ناو یر – استوکس کامل در حالت تراکم ناپذیر در مختصات عمومی منحنی الخط مد نظر قرار گرفته و جهت حل عدد ی ای ن معادلات از روش ضمنی و فاکتورگیری شده بیم – وارمینگ استفاده شده است . روش تراکم پذیری مص نوعی برای تحلیل جریانهای تراکم ناپذیر به عنوان ی ک روش موثر مطرح است . در این روش، با اضافه نمودن عبارت مجازی فشار در معاد له پیوستگی، معادلات پیوستگی و م منتوم به طور موثر با هم کوپل شده و میدان سرعت و فشار بطور همزمان حل میگردند . ویژگی اساس ی روش حاضر، قابل یت حل جر یان لزج در محدوده اعداد ر ینولدز مختلف بوده به طور یکه حت ی جر یانهای خزش ی نیز با دقت بس یار خوب قابل محاسبه می باشند . برای شبیه سازی جر یان آشفته در اعداد ر ینولدز از مدل جبر ی دولا یه ای بالدوین – لومکس استفاده شده است . جهت نشان دادن صحت و دقت الگوریتم حاضر، مسائل مختلفی از جریانهای داخلی و خارجی ، نظی ر جری ان آرام درون حفره، جریان آرام حول استوانه و جر یان آشفته حول هیدروفویل در زوا یای مختلف حمله، حل شده و نتا یج حاصل با نتایج عددی و تجربی قابل دسترس مقایسه و مورد ارزیابی قرار گرفته است