سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کاظم هجران فر – استادیار دانشکده مهندسی هوافضا، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنع
رضا کامیار – دانشجوی کارشناسی مهندسی هوافضا، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنع

چکیده:

در این تحقیق، شبیه سازی عددی جریان ناپایا پیرامون ایرفویل دارای حرکت نوسانی انتقالی عمودی (حرکت بالزنی)، روی یک شبکه هم – پوشان انعطاف پذیر متحرک صورت گرفته و نتا یج حاصل شامل ضریب نیروی برا، ضریب نیروی پیشران و بازده پیشرانش با داده های تجربی مقایسه شده اند. جهت بررسی فیزیک جریان روی ایرفویل در حرکت بالزنی، الگوی جریانهای چرخشی شامل خطوط همتراز فشار، خطوط جریان و مسیر ذرات معلق جر یان در دامنه های نوسان، فرکانس های کاهش یافته نوسانی و زوایای حمله مختلف به دست آمده و تاثیر مدلهای آشفتگی مختلف روی نتایج حل بررسی، و نحوه تغییرات نیرو و بازده پیشرانش مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان میدهند که با افزایش دامنه نوسان ، ابتدا نیروی پیشران افزایش یافته و به بیشینه مقدار خود می رسد، سپس به دلیل تولید گردابه های بزرگ واماندگی، نیرو و بازده پیشرانش به سرعت کاهش می یابند. همچنین، کم شدن فرکانس کاهش یافته نوسانی موجب افزایش فاصله میان گردابه های جداشده و نیروی پسا می شود. با مقایسه نتایج مشخص می شود که واماندگی دینامیکی در نوساناتی رخ میدهد که حاصلضرب دامنه نوسان و فرکانسکاهش یافته نوسانی آن از عدد حدود ۰/۳۵ بزرگتر باشد.