سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد طیبی رهنی – دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
درین جراح باشی – کارشناس ارشد مهندسی هوافضا

چکیده:

بررسی میدان جریان حاصل از اندرکش یک جت مصنوعی (Synthetic Jet) و یک جریان غیر قابل تراکم آشفته عبوری از روی یک صفحه تخت هدف اصلی تحقیق حاضر می باشد. این میدان جریان غیر دائم به صورت سه بعدی، از طریق حل معادلات ناویر- استوکس مسانگی رینولدز (Reynolds Averaged Navier-Stokes) به دست آمده است. روش عددی به کار رفته بر مبنای متد حجم محدود استوار بوده و مساله روی یک شبکه با سازمان غیر یکنواخت و جابجا شده (Staggered) با استفاده از الگوریتم سیمپل، جهت ایجاد وابستگی بین میدان های فشار و سرعت، حل شده است. به منظور بستن دستگاه معادلات حاکم از مدل آشفتگی انتقال تنش برشی (Shear Stress Transport; SST) استفاده شده است. مقایسه پروفیلهای میانگین زمانی سرعت با نتایج آزمایشگاهی و عددی دیگران نشانگر قابلیتهای بالای متدولوژی عددی حاضر در پیشگویی جریان فوق است. علاوه بر آن، مقایسه نتایج حاصل از جت مصنوعی با جت دائم مشان دهنده اختلاط موثرتر و یکنواخت تر جت پالسی و جریان عرضی در مقایسه با جت دائم است.