سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد رضا حیرانی نوبری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بهاره قائدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله انتقال حرارت جابجائی اجباری و جریان سیال از یک محیط متخلخل محصور بین دو صفحه موازی نفوذ ناپذیر مورد بررسی قرار گرفته و معادلات حاکم بصورت عددی حل می شوند . جریان سیال و انتقال حرارت در هر دو حالت تخلخل ثابت و تخلخل متغیر مورد بررسی قرار گرفته و توزیع سرعت، فشار و دما در ورودی کانال تا رسیدن به حالت توسعه یافتگی بدست می آید . در بخش حل معادله انرژی نیز هر دو شرط مرزی دما ثابت و شار ثابت در دیواره بررسی می شود . در حل عددی معادلات ممنتوم از روش تصویرکه بر روی شبکه جابجا شده اعمال می شود،
استفاده شده است . معادله انرژی و ممنتوم بصورت پیشرو در زمان و تفاضل مرکزی در مکان تجزیه شده اند . نتایج بدست امده با نتایج موجود مقایسه شده که تطابق خوبی با آنها دارد . از نتایج این مقاله مشاهده می شود که با در نظر گرفتن تغییرات تخلخل رسیدن به حالت توسعه یافتگی به تاخیر افتاده همچنان که عدد نوسلت نیز در طول ناحیه ورودی افزایش می یابد .