سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد مقیمان – دانشیار گروه مکانیک دانشگاه فردوسی – دانشکده مهندسی _ گروه مهندسی مکا
آیدین نبوتی – کارشناس مکانیک دانشگاه فردوسی – دانشکده مهندسی _ گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله جریان سه بعدی هوا در اتاق عمل با استفاده از شبکه بی سازمان و دو مدل آشفتگی k-ε و RSM شبیه سازی شـده و اثـر عوامل مختلف ازجمله مکان و هندسه در یچه های ورود ی و خروج ی هوا و ن یز اثر سرعت ورود ی هوا بر چگونگ ی جر یان هوا و تشک یل میدانهای چرخش ی مورد مطالعه قرار گرفته است . معادلات حاکم بر جر یان هوا با اسـتفاده از روش حجمهـا ی محـدود و م حاسـبه م یـ دان فشار و سرعتها با استفاده از الگور یتم SIMPLE انجام شده است . نتایج نشان م ی دهد در صورت یکه یک در یچه هـوا ی مرکـز ی در رو ی تخت عمل جا یگزین چهار در یچه کنار تخت ( که هم اکنون دراتاقهای عمل معمول است ) شود، شرایط مناسـبتری بـرای کـاهش وسـعت میدانهای چرخشی و عد م نفوذ آلودگیها به روی تخت عمل ایجاد می گردد . همچنین نتایج نشان می دهد استفاده از تمام سقف بـه عنـوان دریچه ورودی هوا ( حالتی که در بسیاری از اتاقهای تمیز معمول است ) موجب انتقال سریع ذرات به خارج از اتاق عمل بـدون هرگونـه
میدان چرخشی می شود . مقایسه نتایج به دست آمده با نتایج تجربی موجود رضایتبخش است