سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه شیراز
محمود یعقوبی – استاد بخش مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
ابراهیم گشتاسبی راد – استادیار بخش مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز

چکیده:

روشهای چند شبکه ای ابزاری مناسب برای سرعت بخشیدن به همگرایی روشهای عددی و در نتیجه کاهش زمان محاسبات می باشند . در این تحقیق جریان سه بعدی سیال در حالت آرام اطراف یک مکعب روی یک سطح به کمک روش عددی حجم محدود مورد بررسی قرار گرفته و معادلات حاکم برای جریان پایدار و غیر قابل تراکم بر اساس الگوریتم SIMPLE بر روی شبکه جابجا شده حل
گردید توزیع سرعت و فشار روی یک شبکه با تعداد نقاط ثابت بدست آمده و سپس همان مسئله به کمک روش چند شبکه ای در محدوده اعداد رینولدز مورد بررسی بر اساس ارتفاع مکعب از ۱۰۰تا ۴۰۰ حل گردید . نرخ همگرایی و همچنین دقت حل در دو روش برای شرایط مختلف جریان مقایسه شد .
روش چند شبکه ای اعمال شده در این تحقیق بر اساس الگوریتم (Full-Multigrid, Full Approximation Solution)دارای چهار مرحله شبکه بندی می باشد , بطوریکه تعداد نقاط شبکه در هر جهت هنگام انتقال به یک مرحله بالاتر ( شبکه ریزتر ) دو برابر خواهد شد . ریزترین شبکه استفاده شده در روش چند شبکه ای همان شبکه بکار گرفته شده برای روش تک شبکه ای می باشد . محدوده محاسباتی به نحوی انتخاب شده تا جوابها مستقل از تغییر محدوده محاسباتی باشد .
نتایج برای میدان سرعت، نواحی جریانهای برگشتی وتوزیع فشار اطراف مکعب برای حالت چند شبکه ای ارائه شده است . مشاهده گردید که با انتخاب مناسب مراحل شبکه بندی، روش چند شبکه ای در مقایسه با روش تک شبکه ای با دقتی مشابه اما بسیار سریعتر به جواب می رسد .