سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امین اطمینان – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه یزد
احمد سوهانکار – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه یزد

چکیده:

در این تحقیق جریان غیر دائم دو بعدی حول دو سیلندر مربعی پشت سر هم، در زاویه حمله صفر و اعداد رینولز Re=100,200 شبیه سازی عددی شده است. کلیه نتایج حاصله، با استفاده از یک کد حجم محدود مبتنی بر الگوریتم سیمپل سیی و شبکه جابجا نشده بدست آمده اند. دراین از روش کوئیک برای گسسته سازی ترمهای جابجایی و روش کرانک – نیکلسون مرتبه دو برای ترم زمانی استفاده شده است. تاثیر فاصله بین سیلندری (G=2-5) در اعداد رینولدز Re=100,200 و ابعاد شبکه در Re=100 بر روی پارامترهای جریان مورد مطالعه قرار گرفته است. کمیتهای لحظه ای و متوسط مقادیری از قبیل ضرایب پسا، برآ، فشار عدد و استوروهال برای اعداد رینولدز مختلف تعیین و با همدیگر مقایسهشده اند. نتایج این تحقیق نشان می دهدکه افزایش فاصله بین سیلندری در یک حد مثدار بحرانی (G»۴) در عدد رینولدز ۲۰۰، مقدار ضریب پسای سیلندر پایین دست را شدیدا افزایش و عدد استوروهال را کاهش می دهد.