سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن دوازده امامی – استادیار دانشکدة مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
عبدالرضا میربها – کارشناس شرکت پارس مشعل -تهران
لاله الماسیان – کارشناس شرکت پارس مشعل -تهران

چکیده:

در این مقاله نتایج انجام شبیه سازی عددی جریان سوخت در سر یک مشعل صنعتی گزارش شده است . هدف اصلی بررسی اثر فشار در خروجی های این مشعل، بر توزیع دبی در این خروجی ها است . این کار به منظور سنجش حساسیت مشعل به فشار داخل محفظه احتراق صورت می گیرد . در مسئله مورد بررسی، معادلات بقاء جرم و مومنتوم برای کمیات متوسط ارائه شده و برای بسته شدن مجموعه معادلات حاصل، از مدل k−ε استفاده شده است . نتایج حاصله اثر محسوس تغییر فشار در اریفیس های خروجی را بر توزیع دبی در کلیه خروجی ها نشان می دهد . مضافاً، می توان با استفاده از این نتایج، ضریب تخلیه معادل برای مجموعه اریفیسهای خروجی را بدست آورد