سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسام قدوسی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان
محمدعلی بنی هاشمی – استادیار دانشکده مهندسی عمران
محمدجواد منعم – دانشیار گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بمنظور شبیه سازی جریانهای غیر ماندگار در کانالهای آبیاری تاکنون مدلهای مختلفی تهیه و توسعه یافته اند. روشهای حل عددی بکاررفته در این مدلها ازنوع روشهای ضمنی بوده و ماهیت آن روشها بگونه ای است که قادر به شبیه سازی جریانهای غیرماندگار با دامنه تغییرات زیاد و ناگهانی نمی باشند. لذا در این تحقیق بمنظور شبیه سازی جریانهای غیرماندگار ناگهانی اقدام به توسعه مدل عددی با استفاده از روشهای عددی که توانایی تثبیت شوکها را دارا می باشند گردید. در مدل تهیه شده از ترکیب روش عددی MacCormak که یک روش صریح و با دقت مرتبه زوج می باشد و روش TVD بمنظور کاهش نوسانات استفاده شده است. در این تحقیق استفاده از روش های صریح در شبیه سازی جریانهای غیرماندگار ناگهانی با وجود شرط مرزی درونی، برای اولین بار در شبکه های آبیاری بکار رفته است و می تواند بعنوان مقدمه ای بر تحقیقات آتی در این زمینه تلقی گردد. از جمله دستاوردهای تحقیق حاضر ارائه الگوریتمی برای حل جریان غیردائمی با شرط مرزی درونی می باشد که برای کلیه روشهای صریح نظیر مک کورمک کارآیی دارد.