سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهزاد قدیری – استادیار گروه مکانیک – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی – گروه مهن
داور نظری اردبیلی – کارشناس ارشد مکانیک – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی – گروه مهند

چکیده:

روش گردابه تصادفی برای حل جریان لزج،آرام و تراکم ناپذیر اطراف یک ایرفویل همراه با فلپ توسعه یافته اســت . بدیـن طریق که با استفاده از توابع ریاضی تبدیلات همدیس متوالی، جریان اطراف ایرفویل بــهمراه فلـپ بـه جریـان اطـراف یـک سـیلندر دایره ای واحد نگاشته و سپس جریان اطراف سیلندر به روش گردابه تصادفی حل می شود . دراین روش ابتدا معادلــه ناویراسـتوکس
بفرم ورتیسیتی، به روش گام جزء به جزء ١ به دو معادله خطی دیفیوژن و غیر خطی جابجائی تفکیک و سپس این دو معادله به دنبــال هم حل می شود بدین صورت که ابتدا در هر فاصله زمانی معادله دیفیوژن با شرایط اولیه معین حل شده آنــگاه معادلـه جابجـائی بـا استفاده از حل معادله دیفیوژن بعنوان شرط اولیه مورد محاسبه قرار می گیرد . توضیح اینکه روش گام تصــادفی ٢ بـرای حـل معادلـه . برای حل معادله جابجائی بکار برده می شود ٣ (CIC) دیفیوژن و روش در این روش ورتیسیتی سیال توسط ورتکسهای نقطه ای مدل شده و ورتکسهای جدید در هر گام زمانی برای ارضاء شــرط سرعت مماسی صفر، روی سطح تولید می شود . ورتکسهای تولید شده در هر گام زمانی با گام تصادفی جابجا می شــوند تـا معادلـه دیفیوژن شبیه سازی گردد . سپس در میدان لاگرانژین به حرکت در می آیند تا معادله جابجائی را شبیه سازی نمایند . مقاله حاضر نتایج آیرودینامیکی حل عددی جریان سیال اطراف ایرفویل با فلپ ٣٠ و٦٠درجه را در زوایــای حملـه بـالا بـه
تصویر در آورده است . در این مقاله ضریب فشار برای ایرفویل٤٤١٢ NACA و NACA٤٤٢٤ با فلپ دوتکه ٤ به طول ٣٠ در صد وتر، محاسبه و با نتایج تجربی مقایسه شده است . توافق قابل قبولی ما بین نتایج وجود دارد .