سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا اسدیان – دانشجوی کارشناسی سازه های هیدرولیکی دانشگاه علم و صنعت ایران
آبراهیم جباری – استادیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این تحقیق شبیه سازی عددی جریان و غلظت رسوب در حوضچه های ته نشینی به منظور طراحی حوضچه های ته نشینی با در نظر گرفتن آشفتگی صورت گرفته است. کلیه معادلات در حالت دائمی حل شده اند. معادلات حاکم شامل معادلات پیوستگی اندازه حرکت و انتقال – انتشار رسوب می باشند. برای شبیه سازی آشفتگی ازمدل دو معادله ای k-ε استفاده شده است. گسسته سازی معادلات فوق برمبنای روش حجم محدود با استفاده از دو طرف پیوندی (Hybrid) و اختلاف بالا دست درجه دوم اصلاح شده (Hayase) انجام شده است الگوریتم حل نیز جهت فرایند حل معادلات و تصحیح فشار و سرعت الگوریتم معروف سیمپل می باشد. حل دستگاه معادلات نیز با هر دو روش TDMA (ماتریس سه قطری) و GAUSS صورت گرفته است برای تعیین سرعت ته نشینی در معادله انتقال – انتشار رسوب در حوضچه از دو رآبطه نمایی منفرد و نمایی دوبل که رآبطه بین غلظت رسوب و سرعت ته نشینی است و خصوصیات غیر یکنواختی ذرات رسوب را بهتر نمایش می دهد استفاده شده است. ولی در تحلیل نهایی نتایج از رآبطه نمایی دوبل به جهت دقت بیشتر در محاسبات استفاده شده است. در این شبیه سازی فقط بار معلق رسوبات دیده شده است. نتایج بدست آمده از این شبیه سازی با نتایج حاصل از اندازه گیری های آزمایشگاهی چه از جهت الگوی جریان توزیع سرعت و چه از نظر توزیع غلظت در حوضچه ته نشینی انطباق خوبی را نشان می دهد.