سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید اصفهانی یگانه – کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مواد
محمدعلی جباری طالقانی – دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مواد
احمد کرمانپور – استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مواد
مرتضی شمعانیان – استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مواد

چکیده:

در این مقاله فرآیند جوشکاری لوله هایی از جنسسوپرآلیاژIncoloy800 به صورت عددی مدل سازی شده است. جوشکاری به روش قوسی با الکترود تنگستنی و گاز محافظ آرگون و در دو پاس انجام شده است. مدل سازی به روش اجزاء محدود و به کمکنرم افزارANSYS8.1 صورت پذیرفته است. شرایط مدل سازی بصورت سه بعدی، گذرا و غیر خطی می باشد.به منظور بررسی صحتو دقتنتایج حاصل از مدل توسعه داده شده، توزیع حرارتی در نمونه ها در حین جوشکاری با نصب ترموکوپل در چندین نقطه و ثبتنمودار های درجه حرارت ‐ زمان توسط کامپیوتر اندازه گیری شده است. مقایسه نتایج شبیه سازی با اطلاعات تجربی ، تطابق خوبی را نشان می دهد. برای به دست آوردن نتایج ساختاری، با استفاده از توزیع دمایی در چندین نقطه از حوضچه جوش، زمان انجماد موضعی آن نقاط مشخصشده است. سپسفاصله بین شاخه های ثانویه دندریتی در نمونه هایواقعی اندازه گیری شده و ارتباط آن با زمان انجماد موضعی و معادله حاکم بر فاصله بین شاخه های ثانویه دندریتی برای سوپر آلیاژ Incoloy800 تعیین گردیده است.