سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدحسن شجاعی فرد – استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
علی ریاحی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک گرایش خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران، مه
امیرآرش رفیعی – دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست دانشگاه شربروک، کانادا، مهندسین مشاو
علی رضا نورپور – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

امروزه دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) کاربرد گسترده ای در شاخه های مختلف مهندسی یافته است. امتیاز استفاده از این روش انعکاس فرآیندهایی است که به طور معمول در نگاه اول پیچیدگی
خاصی دارند. اساس این روش بر مبنای محاسبات مکانیک سیالات استوار بوده و با استفاده از قابلی تهای نرم افزاری امکان انجام حجم قابل توجهی از محاسبات را میسر م یسازد. آسیاهای گلول های به عنوان زیرمجموع های از تجهیزات خردایش، دارای کاربردهای متفاوتی در صنایع وابسته به مهندسی معدن، متالورژی و شیمی می باشند. بررسی ها نشان داده که فرآیندهای متنوع مکانیکی
شیمیایی پیچید های در زمان خردایش حادث م یشود. به طور کلی سه مؤلفه سایش، اصطکاک و ضربه در خردایش مواد معدنی مؤثر بوده که به منظور رسیدن به شرایط بهینه به حداکثر ضربه و حداقل سایش نیازمندیم. در مقاله حاضر رفتار پالپ به عنوان سیال در منطقه سایش آسیای گلول های مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و بر اساس نتایج حاصل از شبیه سازیCFD تغییرات عوامل ویسکوزیته، سرعت، فشار و دما ، نسبت به تغییرات قطر گلوله ارزیابی شد. در پایان مشخص گردید که عوامل ویسکوزیته، سرعت و دما نسبت به افزایش قطر گلوله دارای روند صعودی هستند. همچنین برای هر یک از موارد فوق توزیع عوامل در شبکه سیال مشخص گردید.