سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا وصالی ناصح – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
حسین گنجی دوست – استاد دانشگاه تربیت مدرس
سید علی اکبر صالحی نیشابوری – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
مرتضی افتخاری – دکتری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

پس از گذشت ۲ سال از بهره برداری سد پانزده خرداد در استان مرکزی، شوری آب مخزن آن رو بـه افـزایش نمود و موجب نارضایتی مردم و نگرانی مسؤولین مربوطه گردید و باعث شد به منظور بررسی و منشأیابی عوامل مـؤثر در تغییر کیفیت آب مخزن و راههای جلوگیری از شـوری، اقـدامات مختلفـی انجـام گیـرد . از آنجـا کـه تـا کنـون تحقیقات شوری و حرارت بر روی مخزن سد پانزده خرداد به صورت دو بعدی انجام نشده است، در ایـن تحقیـق بـا استفاده از آمار موجود، مدل دو بعدی CE-QUAL-W2 جهت شبیه سازی لایه بندی حـرارت و شـوری مخـزن اجـرا و
سپس جهت پیش بینی های آتی کالیبره شده و منحنی های توزیع شوری و حرارت در مخزن به منظور بهـره بـرداری بهینه از آن ارائه گردیده اس ت . نتایج حاکی از وجود لایه بندی قوی حرارت و شوری در مخ زن به مدت حدودا ۲۰۰ روز در سال می باشد . شبیه سازی مدل CE-QUAL-W2 در دوران لایه بندی مخزن از دقت مناسب برخوردار است امـا در دوراناختلاط مخزن به دلیل فرض فشار هیدرواستاتیک از دقت کمتری برخوردار است .