سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیرحسین گلشیرازی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
غلامرضا اعتماد – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

گرفتگی شریانی مانند آترواسکلروز یکی از رایجتـرین بیماریهـای شـریانی میباشـد کـه عوامـل همودینامیکی خون نقش بسزایی در تشکیل آن ایفا می کنند . شریانهای انحنادار بسیار بیشتر از بقیه شریانها مستعد تشکیل پلاک انـد . در مطالعـه حاضـر شـریان انحنـادار کرونـروی چـپ بـا درصدهای گرفتگی %٤٠ و %٦٠ ، گرفتگی از نوع متقارن محوری و شریان غیرالاستیک مورد بررسی قرار گرفته است. جریان خون به صورت سه بعدی، آرام، تراکم ناپذیر و حالت پایدار در نظر گرفته شده و از مدل هرشل بالکلی برای خون در حالت غیرنیوتنی استفاده شده است.
معادلات حاکم شامل معادلات پیوستگی و ممنتم براساس متغیرهای خاصی بدون بعـد شـده و سپس به روش عددی حجم محدود، با استفاده از الگوریتم سیمپل حل شده اند . پروفیل سرعت، توزیع تنش برشی روی دیواره، و تغییرات ضریب f.Re در مسیر شریان ارائه شده انـد . براسـاس این نتایج در مدل نیوتنی مقدار تنش وارد بر دیواره شریان بسیار بیشتر از مقدار مشابه آن در حالت غیرنیوتنی است. در قسمت موضع گرفتگی تغییرات سرعت و تنش بسیار شدید بـوده بـه طوریکه این امر سبب ضربه زدن به س لولهای اندوتلیال دیواره شریان شده و گرفتگی را تشدید می کند. نتایج بدست آمده با نتایج دیگران در حالت ساده انجام شده سازگاری خوبی دارد.