سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مرتضی بهبهانی نژاد – دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی، دفتر پژوهش شرکت گاز استان
مازیار چنگیزیان – دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی، دفتر پژوهش شرکت گاز استان
مجید سببی – دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی، گروه مواد و متالورژی

چکیده:

حفاظت کاتدیک اجزا مدفون در خاک یا آب به عنوان یک راهکار مناسب جهت جلوگیری از خوردگی آنها هم اکنون به طور وسیعی م ورد استفاده قرار می گیرد . طراحی سیستم حفاظت
کاتدیک معمولا بر اساس تجربه و استفاده از یک سری اطلاعات تجربی صورت می گیرد، با این حال روش های محاسباتی برای شبیه سازی فرآیند حفاظت کاتدیک تاکنون توسعه ی
بسیاری یافته است . در این مقاله یک سیستم حفاظت کاتدیک متدا ول برای لوله های مدفون با استفاده از روش های محاسباتی بر اساس روش المان مرزی ( BEM ) مورد تجزیه و تحلیل قرارمی گیرد . با استفاده از این روش محاسباتی می توان توزیع پتانسیل را روی تمامی سطح کاتد محاسبه کرده و اثر پارامتر هایی چون اندازه آند، فاصله آند، تعداد آ ندها و نیر اثر پوشش را در
توزیع پتانسیل روی کاتد نموده و در مورد وجود ریسک خوردگی اظهار نظرنمود . در این مقاله یک سیستم حفاظت کاتدیک بر اساس آند فداشونده شبیه سازی شده است . ولی روش
مورد نظر به راحتی قابل اعمال به سیستم های حفاظت کاتدیک با جریان اعمالی نیز می باشد .