سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی خدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد کرمانپور – استادیار‐عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله نحوه شکل گیری قطرات مذاب در فرآیند پاششحرارتی به روشحجم محدودو در مقیاس دو بعدی تقارن محوری به کمکنرم افزارFlow-3Dشبیه سازی شده است. درمدل توسعه داده شده معادلات جریان سیال، انرژی و کششسطحی به روش صریح حل شده است. نتایج حاصل از مدل حاضر بدون درنظر گرفتن مرحله انجماد، شامل قطر ناحیه تخت شده و زمان تخت شدن قطرات توافق قابل قبولی با نتایج سایر محققین نشان می دهد. به منظور توسعه مدل، مرحله انجماد قطرات مذاب نیز در نظر گرفته شد و تاثیر آن بر نحوه شکل گیری پوششحاصل مورد بررسی قرار گرفت. مدل حاضر می تواند به نحو مؤثری در کنترل و بهینه سازی فرآیند پاششحرارتی مورد استفاده قرارگیرد