سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمد هادی مشکاتی – دانشجوی دکترای سازههای هیدرولیکی، دانشگاه تربیت مدرس
سیدعلی اکبر صالحی نیشآبوری – دانشیار سازههای هیدرولیکی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

از آنجاییکه حوادث انتشار نفت در آب رو به گسترش می باشند روشهای مختلفی جهت پاسخگویی و جلوگیری از حوادث مخرب آن توسعه یافته است. از معمولترین این روشها نگهداری نفت بوسیله موانع قائمی است که در مسیر انتشار تعبیه می گردد و به بوم موسوم می باشد. به جهت آنکه تضمینی برای اطمینان از به تله افتادن نفت در پشت بومها وجود ندارد. آزمایشهای متعددی برای برآورد میزان کارایی آنها انجام شده است. در این مقاله از نرم افزار فلوئنت به عنوان یک آبزار قدرتمند برای شبیه سازی جریانهای چند فازی استفاده شد. نکته حائز اهمیت شرایط مختلف ناموفق بودن بومها در نگهداری نفت می باشد با توجه به شرایط حاکم برجریان و خواص نفت منتشر شده شامل چگالی و ویسکوزیته آن، امکان وقوع سه الگوی مهم شکست شامل کوتاه بودن بوم، عبور قطرات و تجمع بحرانی وجود دارد نتایج بدست امده برا ی مدلهای مختلف آشفتگی در مورد نفتهای گوناگون بررسی گردید. همخوانی این نتایج آزمایشگاهی بیانگر کاربری مناسب فلوئنت برای شبیه سازی الگوهای مختلف این فرایند می باشد.