سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی مریدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
بهزاد عطایی آشتیانی – استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

جزایر کوچک دارای اکوسیستم شکننده همراه با محدویت آب و دیگر منابع می باشند. جزایر کوچک با توجه به سطح کوچکی که جهت جذب باران دارند، و همچنین منابع کوچک و محدود آب های سطحی و زیرزمینی قابل بهر هبرداری، از مهمترین مسایلی هستند که در جزایر کوچک باید در نظر گرفته شوند. با توجه به مطالب ذکر شده واهمیت مدیریت منابع آب در جزایر و اینکه تنها منبع آب شیرین در جزایر که قابل بهر هبرداری م یباشد، لنز آب شیرین م یباشد. اهمیت مدلسازی و پیش بینی وضعیت لنز آب شیرین تحت شرایط مختلف بهر هبرداری لازم و ضروری م یباشد. در این مقاله، به مدلسازی عددی لنز آب شیرین در جزایر پرداخته شده است. یک مدل عددی (شارپ) بر مبنای فرض وجودسطح تماس اختلا طناپذیر بین آب دریا و آب زیرزمینی برای این منظور معرفی و بکار برده م یشود. با مقایسه جوابهای حاصل از مدلسازی با حلهای تحلیلی موجود نشان داده م یشود که مدل شارپ مدل دقیق و مناسبی جهت مدلسازی لنزآب شیرین در جزایر می باشد. از مزایای این مدل در مدلسازی لنز آب شیرین دقت و سرعت و در عین حال قابلیت مدلسازی س هبعدی آن م یباشد. با استفاده از این مدل عددی، رابطه ضخامت و حجم لنز آب شیرین در جزایر کوچک،برای جزایر بیضی یا مستطیل شکل تعیین می گردد