سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مهدی ریشهری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
محمدسعید سیف – دانشیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
علی حاجیلوی – دانشیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
ابراهیم جهانبخش – کارشناس ارشد

چکیده:

بهینه سازی طراحی با در نظرگرفتن مانورپذیری کشتی، موثرترین اقدام جهت بالا بردن قابلیت است. بنابراین دسترسی به روشی برای پیش بینی حرکات کشتی در مراحل اولیه طراحی بسیار حائز اهمیت است. بطور کلی این مهم با شبیه سازی مانور شناور صورت می گیرد ابزارهای مختلفی مانند تست مدل در آزمایشگاه و شبیه سازی عددی برای این موضوع مورد استفاده قرار گرفته اند. در تحقیق حاضر با استفاده از دینامیک سیالات نیروها و ممانهای وارد بر شناور ناشی از توزیع سرعت و فشار اطراف آن محاسبه شده و جابجایی شناور در هرگام زمانی با حل معادلات حاکم به دست می آید. برای مدلسازی اثرات متقابل بدنه، پروانه و سکان از مدل MMG استفاده شده است. با استفاده از این مدل می توان مدلسازی مانور شناور را با در نظر گرفتن اثرات ویک و کاهش تراست بصورت دقیق انجام داد. همچنین در مدل ارایه شده اثرات ویک ایجاد شده بدنه در نیروهای پروانه و سکان در نظر گرفته شده است. از حل عددی اطراف شناور مقدار ویک متوسط ایجاد شده توسط بدنهشناور محاسبه شده است. با داشتن ضریب تراست، در نظر گرفتن میدان ویک، هندسه بدنه، پروانه و سکان، می توان درک دقیق و کاملی از مدلسازی مانورشناور بدست آورد. در تحقیق حاضر مدلسازی مانور برای شناورهای ویگلی انجام شده است. نتایج بدست آمده با استفاده از مدل MMG با حالت استفاده از نیروی تراست و ممان ایجاد شده توسط سکان بصورت ثابت مقایسه شده است. نتایج به دست آمده بیانگر دقت و بازده خوب این مدل برای شبیه سازی مانور شناورها است.