سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عطاءا… نجفی جیلانی – کارشناس بخش تخصصی سیویل هیدرولیک، شرکت مشانیر، تهران
آرش امیدورا – کارشناس بخش تخصصی سیویل هیدرولیک، شرکت مشانیر، تهران

چکیده:

استفاده از روش های عددی جهت حل معادله دیفرانسیل جزئی حاکم بر توزیع هر کمیت اسکالر در محیط سیال، تنها در صورتی قابل اطمینان خواهد بود که تطابق مناسبی بین نتایج حل عددی با مقادیر اندازه گیری شده در نمونه های واقعی وجود داشته باشد.در این تحقیق، با استفاده از روش عددی تفاضلات محدود، معادله انتشار پخشیدگی در شرایط یک و دو بعدی تحلیل شده است. همچنین، با انتخاب الگوهای متفاوتی در منقطع سازی معادلات ح اکم، ارزیابی نحوه تغییرات محدوده پایداری و حداقل نمودن خطای ناشی از انتشار عددی مطالعه شده ضمن اینکه تاثیر چگونگی انتخاب اعداد بدون بعد مؤثر بر تحلیل عددی همچون اعداد کورانت و پکلت بر دقت نتایج در شرایط دائمی و غیردائمی بررسی شده است.معیار محاسبه خطای ایجاد شده در نتایج، مقایسه با انداز ه گیر یهای میدانی دردسترس برای یک نمونه واقعی است . دراین نمونه، تخلیه پساب گرم یک نیروگاه حرارتی ناشی از عملکرد سیستم خنک کننده آن در رودخانه مجاور، مورد مطالعه قرار گرفته است . با تحلیل ومقایسه نتایج، الگوی بهینه منقطع سازی در روش تفاضلات محدود تعیین شده ب ه نحوی که ضمن تامین محدوده پایداری، حساسیت متناسبی نسبت به ابعاد شبکه خصوصًا در مجاورت مرزها بوجود آمده و انطباق مناسبی بین نتایج حل عددی و اندازه گیر یهای میدانی ایجاد گردد