سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

چکیده:

یکی ا ز بهتر ین ر ا ههای خنک کر د ن قطعات ا لکتر و نیکی بسیار کو چک ا ستفا د ه از میکر و کا نا لها ست و با توجه به اینکه بر ر سی را ند ما ن ا ین مبد لها بصو ر ت تجر بی بسیا ر پر هزینه و و قت گیر ا ست پس یکی ا زر ا هها ی بر ر سی , شبیه سا ز ی عد د ی مسا له می با شد . د ر کا ر حا ضر ا بتد ا یک شبکه بند ی منا سببر ا ی هندسه مسأ له که بصورت سه بعدی است , تولید شد ه ا ست سپس به کمک ر و ش ا ختلا ف محد و دشبیه سا ز ی میکر و کا نا ل صو ر ت گر فته ا ست . د ر ا ین شبیه سا ز ی تو ز یع د ما ی سیا ل و جا مد ,مقد ا ر عد د نا سلت , گر ا د یا ن فشار بی بعد و فشا ر ا ستا تیکی د ر طو ل کا نا ل محا سبه شد ه ا ست ,ا ین کا ر هم بر ا ی مد ل تک لایه ا ی و هم بر ا ی مد ل د و لایه ا ی ا نجا م شد ه ا ست ضمنا ر ا هکا رها ییبرا ی بهبو د عملکر د میکر و کا نا لها ارایه شده ا ست .