سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی قنات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید توانگری برزی – کارشناس ارشد مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی، بخش مهندسی عمران، دا
بهنام شفیعی – کارشناس ارشد مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی، بخش مهندسی عمران، دا
محمدجواد خانجانی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

ابهای زیر زمینی در مناطقی که میزان بارندگی ناچیز می باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است . یکی از راههایی که از دیرباز تاکنون برای بهره گیری از آبهای زیر زمینی در برخی از مناطق جهان بکار رفته است. حفر قنات و استفاده از آن می باشد.مطالعه قنات بعنوان یک کانال زیر زمینی انتقال آب جهت مقاصد کشوری وشرب، از لحاظ میزان بده حروجی و نیز پروفیل سطح آب جهت تحلیل و طراحی آن مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه معادله پیوستگی حاکم بر جریان در مجاریباز همراه با شرایط مرزی موجود در قنات به روش عددی تفاضلات محدود پیشرو (Forward Different) حل شد. روابط بدست آمده قابل انطباق با شرایط موجود رد یک قنات دلخواه بوده و بوسیله آن می توان میزان بده و پروفیل سطح آب را در هر نقطهاز طول قنات محاسبه کرد. نتایج حاصل از روش عددی باروش تحلیلی و نتایج حاصل از برداشت های صحرایی از یک قنات مقایسه شده که نشان دهنده دقت روش عددی میباشد.