سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پویان رضایی نیا – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهرزاد شمس – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رضا ابراهیمی – استادیار دانشکده هوا – فضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
گودرز احمدی – استاد، دانشگاه کلارکسون ، امریکا

چکیده:

دراین پژوهش مدلی برای شبیه سازی جریان های رقیق دو فاز گاز – جامد از دیدگاه لاگرانژی توسعه داده شده است. در اکثر مطالعات انجام شده برای ساده سازی معادلات حرکت، ذرات راکروی فرض نموده و حرکت دورانی ذرات درمعادلات لحاظ نگردیده است. در این تحقیق ذرات بیضوی فرض شده و علاوه بر حرکت انتقالی ذرات، حرکت دورانی آنها نیز مورد تحلیل قرار می گیرد. میدان سرعت متوسط سیال با استفاده از رابطه نیمه تجربی لی و احمدی و نوسانات سرعت را بابکارگیری مدل کراکنن شبیه سازی گردیده است. برای حل عددی معادلات از روش صریح استفاده شده و نیروی های پسا و وزن در نظر گرفته شده است. نتایج برای ذرات بین ۲ تا ۳۰ میکرون و با طول منظری ۱ تا ۵ ارائه شده و اثرات طول منظری بر روی سرعت ته نشینی بررسی گردیده است. نتایج حاصلبا نتایج تجربی و کارهای عددی که قبلا انجام شده، مقایسه و نتایج از دقت قابل قبولی برخوردار می باشد. قطرکوچک و ثابت و یا زمان آسایش ثابت نشان داده شده است که سرعت ته نشینی با طول منظری افزایش می یابد.