سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احسان کوشکی – گروه فیزیک، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، سبزوار
محمدحسین مجلس آرا – آزمایشگاه فوتونیک، گروه فیزیک، دانشگاه تربیت معلم، تهران
سید هادی موسوی، – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود
سمیه سلمانی – دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز

چکیده:

در این مقاله، شکل پرتو گاوسی بهوسیلهی یک شبیه سازی عددی برپای ه ی روش جارو ب – z-و از طریق بررسی شعاع پرتو مورد ارزیابی قرار گرفته است. این بررسی می تواند در مطالعاتی همچون روش جاروب – z مورد استفاده قرار گیرد. در این بررسی همچنین، رابطه ای میان ارتفاع مابین قله و دره در روش جاروب – z– با دریچه بسته و طول پراش پرتو برای چند ماده غیرخطی مورد تحقیق قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که مقادیر نظری دارای توافق خوبی با مقادیر تجربی، که در کارهای قبلی بدست آمده است،میباشد