سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ثریا کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعت آب و برق
احمدرضا غواصیه – استادیار دانشکده مهندسی آب، دانشگاه صنعت آب و برق
سیدحسین هاشمی – استادیار پژوهشکده علوم محیطی ، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی و پیش بینی نحوه گسترش آلودگی نفتی با ورود به محیط رودخانه میباشد. بدین منظور از میان حوادث روی داده، واقعه زاینده رود در فروردین ۸۷ انتخاب شده است. با فرض وجود جریان دائمی، ثابت بودن مقاطع عرضی و ناچیز بودن ضریب زوال، شبیه سازی عددی گسترش آلودگی نفتی در محیط رودخانه با استفاده از مدل WASP انجام شده است. سپس نتایج حل تحلیلی و عددی با یکدیگر مقایسه شده و حساسیت مدل نسبت به پارامترهای سرعت جریان، شرایط مرزی، تعداد مش و ضریب مانینگ بررسی گردیده است. نتایج این تحلیل نشان میدهد که آلودگی ورودی در محدوده روستای چلوان پس از ۲۲ ساعت به محل تصفیه خانه باباشیخ علی(در ۷۰ کیلومتری پایاب)، میرسد. همچنین این نتایج نشان دهنده چگونگی تغییرات غلظت آلودگی در محل این تصفیه خانه میباشد.