سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمد هادی مشکاتی – دانشجوی دکترای سازههای هیدرولیکی، دانشگاه تربیت مدرس
سیدعلی اکبر صالحی نیشآبوری – دانشیار سازههای هیدرولیکی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

توسعه اقتصادی سبب شده است که کاربری سوختهای فسیلی در دهههای اخیر افزایش قآبل توجهی یآبد . با توجه به اینکه حمل و نقل حدود نیمی از نفت خام جهان و فرآوردههای مربوط به آن از طریق دریا صورت میگیرد، بدیهی است که مقدار قآبل توجهی از آن به جهت عوامل مختلف در سطح آب پخش م ی شو د. عواقب محیطی و اقتصادی ناشی از انتشار نفت سبب شده که با وجود مطالعات آزمایشگاهی و بررسیهای میدانی موجود، محققین به توسعه مدلهای عددی برای توصیف این پدیده بپردازند. در این مقاله از نرم افزار فلوئنت (Fluent) برای شبیه سازی عددی انتشار نفت در آب استفاده شدهاست. از میان فرآیندهای دخیل، پروسه های مربوط به روندیآبی لکه نفتی بررسی شده که بوسیله آنها میتوان موقعیت لکه نفتی را در زمان معینی پس از وقوع انتشار برآورد نمود. پروسه های گسترش نفت بوسیله نیروهای حاکم (اینرسی، گرانشی و ویسکوزیته) و انتقال آن بواسطه جری ان آب و باد و پخش آشفتگی برای حالات مختلف مدلسازی شدهاند. شبیهسازی سه فاز آب، نفت و هوا و تعامل آنها با یکدیگر انجام گردید و مدلهای مختلف آشفتگی برای بررسی الگوی جریان بکار برده شد. نتایج بدست آمده (شامل ضخامت و سطح گسترش یافته لکه نفتی و …) در شرایط اولیه مختلف با نتایج تئوری و آزمایشگاهی تطآبق مناسب ی داشته و بیانگر قآبلیت این مدل در شبیه سازی الگوی حاکم بر اینگونه از جریانهای چندفازی میباشد