سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهرام خلیل آریا – استادیار دانشکدة مهندسی مکانیک
قادر رضازاده – دانشیار دانشکدة مهندسی مکانیک
محمد جوادزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکدة مهندسی مکانیک

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق بررسی و مدل سازی کامپیوتری پارامترهای عملکرد موتورهای اشتعال جرقه ای توسط نرم افزار شبیه سازی ODES (Otto Diesel Engine Simulation) می باشد . اساس کار این مدل بر مبنای مدل تک منطقه ای و روش های پر و خالی کردن حجم های کنترلی است .در این مدل برای محا سبه انتقال گرما از مجموعه بلوک موتور از مدل سه دیواره ای پیستون , سرسیلندر و دیواره سیلندر بهره گرفته شده است . میزان گرمای آزاد شده در اثر احتراق بر مبنای تئوری پخش شعله آشفته درون محفظه احتراق می باشد . مدل موجود برای موتور خودروی سمند دو سوخته(Bi-Fuel)اجرا شده و منحنی های مربوط به فشار و دمای محفظه احتراق بر حسب زاویه میل لنگ و منحنی هایعملکرد به ازای دورهای مختلف موتور برای قدرت ، گشتاور خروجی , فشار موثر میانگین , مصرف سوخت ویژه و همچنین مقدار انتقال گرما به سیستمهای مختل ف موتور از قبیل سیستم خنک کا ری و سیستم روغن کاری توسط این
نرم افزار محاسبه می شوند . مقایسة بین نتایج بدست آمده از اجرای برنامه با داده های تجربی موجود توافق خوبی را نشان می دهد . لذا این مدل با ارائه نتایج قابل قبول و سرعت پاسخ دهی بالا می تواند به عنوان ابزار مناسبی جهت مدل سازی موتورهای اشتعال جرقه ای استفاده شود