سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مجید شخص نیایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی دانشگاه تهر
محمدعلی آزاده – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران

چکیده:

برای هر سیستم تولید انرژی الکتریکی لازم است تا سطح مناسب ضریب اطمینان تامین انرژی الکتریکی (پایایی) به نحوی تعیین گردد که ضمن ارضای معقول تقاضای مشترکین برای تامین انرژی مطمئن، هزینه های سیستم نیز درسطح قابل قبولی قرار گیرد. در مقاله حاضر عملیات نگهداری و تعمیرات اضطراری و برنام هریزی شده برای نیروگاه گازی ری شبی هسازی شده و ظرفیت کل نیروگاه در بازه زمانی پنج ساله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همچنین نسبت توقف نیروگاه به علت هر یک از حالات توقف بررسی شده است. با استفاده از خروجی مدل مورد استفاده در این مقاله م یتوان با وقوف به ظرفیت واقعی این نیروگاه نسبت به برنام هریزی دقیق تر برای حضور این نیروگاه در مدار اقدام نمود.