سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مهرداد کریمی – شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز
عبدالحسین جهانمیری – شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز

چکیده:

به دلیل به کارگیری گسترده و روز افزون تغلیظ کننده های فیلم ریزشی چند مرحله ای در صنایع غذایی، مدل سازی دقیق این فرایندها از اهمیت بالایی برخوردار است. امروزه مدل سازی تغلیظ کننده های فیلم ریزشی بیشتر با استفاده از مدل سازی خطی و یا با استفاده از داده های تجربی انجام می گیرد که از دقت لازم در تعیین متغیرهای خروجی فرایند برخوردار نیستند. هدف از این تحقیق استفاده از قابلیت های مدل سازی غیر خطیدر تعیین متغیرهای خروجی یک تغلیظ کننده فیلم ریزشی چندمرحله ای است. با توجه به اینکه د رمدل غیر خطی ارائه شده برای این نوع تغلیظ کننده ها درجه آزادی مدل هر مرحله تغلیظ کننده یک می باشد. از یک رابطه تجربی برای تعیین مقدار بخار تولیدی از هر مرحله استفاده می شود. در تغلیظ کننده های فیلم ریزشی به دلیل وجود تاخیر زمانی زیاد و اغتشاشات موجود در فرایند ، کنترل مطلوب و دقیق مقدار جامد موجود درمحلول خرجی مشکل است. با استفاده از مدل غیر خطی ارائه شده کنترل یک تغلیظ کننده فیلم ریزشی سه مرحله ای با استفاده ازالگوریتم کنترلی متوالی مورد بررسی قرار گرفت ونتایج به دست آمده از آن با الگوریتم پسخور تک حلقه ای ساده مقایسه شد.