سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد سلطانیه – استاد دانشکده مهندسی شیمی ونفت – دانشگاه صنعتی شریف
علی حجتی سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی شیمی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت

چکیده:

موضوع این مطالعه شبیه سازی فرآیند جداسازی غشایی گازی برای مدول الیاف توخالی (Hollow-fiber) می باشد . برای انتقال جرم در داخل غشاء ، از مدل مقاومتی غشاء مرکب که در آن تراواییها تابعی از فشار جزیی موضعی و اثر حضور سای ر اجزاء می باشند استفاده گردیده است . در قسمت فشرده غشاء مرکب از مدل جذب مضاعف و در بخش متخلخل آن از برآیند چهار جریان Slip ،Viscous ، Knudsen و جریان سطحی استفاده می شود که مدل غشاء مرکب د ر هر د و قسمت غشاء فشرده و متخلخلبرای مخلوط چند جزیی تعمیم داده شده است . در مدل ریاض ی که بیانگر رفتار جریان در دو سمت غشاء است، افت فشار در هر دو سوی جریان، اختلاف پتانسیل شیمیایی متغیر در طول فیبرها، انحراف از جریان حلزونی از طریق محاسبه ضریب پراکندگی، شدت جریان متغیر برا ی خوراک و جریان تراوش یافته با در نظر گرفتن تغییرات گرانرو ی، عواملی هستند که اثر آنها مورد بررسی قرارگرفته است