سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عاطفه نادری فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مجید قریشی – دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این تحقیق یک مدل دو بعدی اجزاءمحدود، برای شبیهسازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی ارائه شده است. این مدل از چندین خصوصیت مهم نظیر، شکل و اندازه منبع حرارتی (توزیع حرارت گوسی)، درصد توزیع حرارت بین قطعه-کار، ابزار و دیالکتریک، برای پیشبینی توزیع دما و نرخ برداشت ماده MRR در قطعهکار استفاده میکند. سپس برای اثبات نتایج حاصل از شبیهسازی، مقایسه ای بین نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج آزمایشگاهی انجام شد. پس ازمقلیسه ملاحظه شد تطابق بسیار خوبی بین نتایج آزمایشگاهی با نتایج شبیه سازی وجود دارد. در ادامه اثر پارامترهای مهم فرآیند نظیر جریان و ضریب عملکرد DF نسبت زمان روشنی به مجموع زمان روشنی و خاموشی- روی MRR مورد بررسی قرار گرفته است.