سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد حقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
محسن لوح موسوی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
مهرداد پورسینا – استادیار دانشگاه شهرکرد

چکیده:

دراین تحقیق، فرآیند نورد مسطح ورق، شبیه سازی شده است. شبیه سازی این فرآیند بصورت دو بعدی و با استفاده از روش اجزای محدود و نرم افزار آباکوس (ABAQUS) انجام پذیرفته است. نتایج حاصل از این شبیه سازی با روابط تحلیلی و نتایج تجربی بدست آمده از صنعت مقایسه و ارائه شده است. برای مقایسه نتایج شبیه سازی اجزای محدود، سرعت نوار، تنش زیر غلتک، ضخامت و حجم ورق مورد مقایسه قرار گرفته است. مقایسه این نتایج، صحت شبیه سازی را تأیید می کند.