سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

پویا وهمنی – بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد خانجانی – بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان،

چکیده:

عملکرد یک تصفیه خانه اسمز معکوس RO)که در دو مرحله آب را نمک زدایی می کند، شبیه سازی شده و موردبررسی قرار گرفت. مدل استفاده شده در این شبیه سازی از اصول انتقال در ممبرن و بقا جرم بهره می برد. بعد از پیشنهاد مدل نتایج بدست آمده از مدل مذکور با اطلاعات جمع آوری شده طی ۳۰۰ روز از تصفیه خانه در واقییت مقایسه گردید و مشخص شد که عملکرد این سیستم ممبرن به طرز قابل قبولی با مدل پیشنهاد شده همخوانی دارد. این تحقیق همچنین نشان داد که مقاومت ممبرن در مقابل نمک با غلظت نمک ورودی تغییر می کند