سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن اشراقی – دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه سمنان
علی حبیب زاده – استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه سمنان

چکیده:

در این مقاله ، سعی بر استفاده از فرایند شبیهسازی تندسرمایشجهتپیشبینی سختی حاصله در فولادها میباشد. به نحویکه توسط شبیهسازی فرایند تبرید نمونههای جامینی با استفاده از تحلیل های المان محدود، سرعت سرد شدن نقاط مختلفنمونه محاسبه شده و سپسبا تطابق سرعتهای سرد شدن حاصله بر منحنیهای سختیپذیری جامینی ، سختی در نقاط مختلفنمونه بهصورت تابعی از سرعت سرد شدن بهدست میآید. همچنین با شبیه سازی فرایند تندسرمایی نمونههای فولادی که در یکمحیط مشخص سرد شده اند، میتوان سرعت سرد شدن نقاط مختلفاین نمونهها را تعیین کرد و با استفاده از منحنیهای بهدست آمده از شبیهسازی آزمایشجامینی، سختی را در نقاط یادشده تخمین زد . جهت نمایشکارایی روش، شبیهسازی تند سرمایشبرای نمونههایی با اندازههای مختلفنیز صورت گرفتو سختی حاصل از نتایج شبیهسازی و نتایج تجربی مورد بررسی قرار گرفت که تطابق نتایج در حد قابلقبولی بود .