سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهاد رحیمی – کارشناس ارشد مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاه عل
ایرج رجبی – مربی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاه علوم و فناوری هوادریا
کامبیز بخشنده – مربی ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاه علوم و فناوری هوادریا

چکیده:

در این مقاله با شبیه سازی فرایند جوشکاری بکمک مدل پیوسته و مدل سه بعد ی در نرم افزار MSC.Marc پاسخ مواد از نظر تغییر فرم مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به دقت هر کدام از مدلها راجع به استفاده از آنها بحث شده است. مدل سه بعدی با استفاده از المانهای ۸ گرهی شش گوشه و مد ل پوسته با استفاده ازالمانهای چهار گرهی پوسته ساخته شده است. نتیجه آنالیزها نشان دهنده تغییر فرم یکسان در هر دو مدل پوسته و سه بعدی است. همچنین می توان گفت مدل پوسته برای اندازه گیری تغییر فرمهای موضعی نزدیک درز جوش جوابگو نمی باشد. نتیجه دیگر کار این است که برای انجام آنالیز اجزا، محدود جوش در مدلهای پیچیده نیاز است تا نرم افزار و سخت افزارهای مناسب با یکدیگر کوپل شوند و در صورتیکه ترکیب مناسبی از سخت افزار و نرم افزار صورت پذیرد تستهای اولیه مدلهای واقعی بسیار کم خواهد شد. علاوه بر این با استفاده از نتایج آنالیز ها این امکان فراهم می گرد که تغییر فرم یا تنش پسماند دلخواهی را در حین جوشکاری به سازه وارد نمود.